สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศทั่วไปของ อบต.

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและรับชำระภาษี

     1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 

     2)ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 

     3) ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - เมษายน 2561 

     ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ อบต.แก้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร 045-252685

ด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ลักษณะอากาศทั่วไปจะมีความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูง ทำให้บางพื้นที่ต้องประสบปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปการดำเนินการในแต่ละโรงการ ของ อบต.แก้ง ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน 29 โครงการ และสอบราคา จำนวน 17 โครงการ

สรุปการดำเนินการในแต่ละโรงการ ของ อบต.แก้ง ปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน 34 โครงการ และสอบราคา จำนวน 17 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 26 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะปิดประกาศแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะปิดประกาศแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2557

 
 
Powered by Phoca Download