สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประหูต หมู่ที่ 3

Share

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประหูต หมู่ที่ 3 คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 27 มกราคม 2559 เป็นเงิน 150,000 บาท