สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างตลิ่งกันน้ำกันน้ำกัดเซาะ หนองสิม ถนนสายบ้านแก้ง-ไฮตาก บ้านแก้ง หมู่ที่ 2

Share

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างตลิ่งกันน้ำกันน้ำกัดเซาะ หนองสิม ถนนสายบ้านแก้ง-ไฮตาก บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 500,000 บาท