สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 (สายดอนเจ้าปู่-ลำซอม)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 (สายดอนเจ้าปู่-ลำซอม) คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 465,800 บาท