สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (สายสิบหมื่น-พาสันติสุข2)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (สายสิบหมื่น-พาสันติสุข2) คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 368,000 บาท