สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์โครงการตกลงราคา 8 โครงการ

Share

   

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จจะดำเนินการโครงการ ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคาโครงการ ดังนี้

1.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายหน้าวัด) งบประมาณ  412,600 บาท

2.ก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (ศาลากลางบ้าน) งบประมาณ 171,000

3.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ 4 (สายราษฎร์บำรุง) งบประมาณ 204,000 บาท

4.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ 4 (สายลาดพร้าว) งบประมาณ 219,000 บาท

5.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 (สายหน้าวัด ช่วงที่ 4) งบประมาณ 423,000 บาท

6.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 (สายห้วยสำราญ - ประหูต) งบประมาณ 350,000

7.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 (สายเจริญทรัพย์) งบประมาณ 350,000

8.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 76,650 

ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดราคากลางได้ที่ www.kaeng.go.th และตามศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ และท่านยังสามารถขอแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้ที่กองช่าง และยื่นซองเสนอราคาพร้อมหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง