สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายหน้าวัด)

Share

 แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายหน้าวัด) งบประมาณ 412,600 บาท