สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลาง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายหนองหัวลิง)

Share

      การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายหนองหัวลิง) จำนวน 51,000 บาท