สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

กระทรวงการคลังแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 69 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับสิ่งที่แบบมาด้วยนี้ให้เปิดดูที่เว็บ"ซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมมือทางวิชาการในการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปไปใช้เป็นเครืองมืในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฎิบัติงานอย่างมัประสิทธิภาพ

 
 
Powered by Phoca Download