สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share

กรมสรรพากรแจ้งว่า ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพะของผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานคร กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีกันยายน 2557 จำนวนเงิน 15,783,816.97 บาท