สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางกรรณิกา ปวะภูโต
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวเฟื่องฟ้า ภูธา
นางนพมาศ ชาลวันกุมภีร์
นางปภาวรินทร์ ประทุมอาจ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสมฤทัย จันทร์พวง
นางลำดวน นนทนี
นางสาวจริยาภรณ์ บุญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ