สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางสาวกิ่งแก้ว อินทรกำแหง
 
 
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวสุพรรณี สุทธิกรณ์
จ่าเอกรุ่งนิรันด์ เตโพธิ์ 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
     
   
จ่าสิบเอกจตุรภัฏ คงเพชร    
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    
     
พนักงานจ้าง
     
นายสมหมาย ศรีคำ
นางสาวจิราภรณ์ พลภักดิ์
นายสมยศ ศรีคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     
นางสาวละมัย ทารินทร์ นางสุริวัลย์ คำมี นางทุเรียน สมสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นางสาวเพ็ญพักตร์ ขุมคำ
นางวาสนา บุดดาโจม
นายทองสา สองวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
แม่ครัว
คนงานทั่วไป (ผู้มีทักษะตกแต่งสวน)
     
 
 
นายดำเนิน บุญสิทธิ์
 
 
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)