สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

(๒๔)การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓

Share

   การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓ (ข้อบังคับตำบลแก้ง)