สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

Share

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการ

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ 4 (สายประชาลักษณ์) งบประมาณ 355,400 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 400 บาท

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 (สายกลางสามัคคี) งบประมาณ 322,900 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 400 บาท .........

3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสำราญ หมู่ 6 (สายบ้านห้วยสำราญ-บ้านประหูต) งบประมาณ 654,200 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 700 บาท

4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแถวสะอาด หมู่ 8 (สายวัดป่าดงหอย) งบประมาณ 250,300 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 300 บาท

5.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านศรีไทยยาง หมู่ 9 งบประมาณ 250,300 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 300 บาท

6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประหูต หมู่ 3 (สายพาสันติสุข) งบประมาณ 209,100 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 200 บาท

7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 (สายหน้าวัด) งบประมาณ 297,100 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 300 บาท

8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งเจริญ หมู่ 11 (สายนายบุญมี แก้วมั่น) งบประมาณ 102,400 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 150 บาท

 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 8 พฤษภาคม-11 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ