สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สอบราคาจ้างโครงการ รางระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Share

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการ ดังนี้

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประหูต หมู่ 3 (สายน้ำคำช่วงที่ 2) ราคากลาง 250,000 บาท เอกสารราคาชุดละ 300 บาท

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ 4 (สายประชาลักษณ์ ช่วงที่ 3) ราคากลาง 236,700 บาท เอกสารราคาชุดละ 300 บาท .........

   3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ 4 (สายปิ่นสยาม) ราคากลาง 113,300 บาท เอกสารราคาชุดละ 200 บาท

4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสำราญ หมู่ 6 บ้านประหูต หมู่ 3 ราคากลาง 250,000 บาท เอกสารราคาชุดละ 300 บาท

5.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำใหญ่ หมู่ 10 (สายเศรษฐกิจใหม่) ราคากลาง 250,000 บาท เอกสารราคาชุดละ 300 บาท

6.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งเจริญ หมู่ 11 (สายอุดมสุข) ราคากลาง 350,000 บาท เอกสารราคาชุดละ 400 บาท

7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีไทยยาง หมู่ 9 (สายคำเจริญทิศเหนือ) ราคากลาง 236,000 บาท เอกสารราคาชุดละ 300 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 19 -30 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ