สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขยายระยะเวลาประกาศสอบโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. บ้านแก้ง (เพิ่มเติม)

Share

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้มีประกาศสอบโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแก้ง จากเดิม กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 เป็น กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2558