สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง

Share

     

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคา โครงการดังนี้

1. ปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ อบต.แก้ง งบประมาณ 173,000 บาท

2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 (สายจันทวงศ์) งบประมาณ 224,000 บาท

3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (สาร้อยหมื่น) งบประมาณ 252,000 บาท

4.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 (สายไชยโยธา) งบประมาณ 350,000 บาท

5.ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายเขตท่อเมนประปา) บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 270,000 บาท

6.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมเสริมผิวจราจร บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 (สายแก้งเจริญ) งบประมาณ 350,000 บาท

7.ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง งบประมาณ 50,000 บาท