สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี2560

Share

     

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจะดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 ราคากลางผลัดละ 300 บาท/12 ชั่วโมง/1ผลัด กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 4 - 11 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง