สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์โครงการตกลงราคา บ้านแก้ง หมู่ที่ 2

Share

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการ ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการ ดังนี้

1. ปรับปรุงต่อเติมราวเหล็กขอบถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำและย่อพักน้ำหนองสิม บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 248,500 บาท

2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 (สายศรีบุญตา) งบประมาณ 114,000 บาท

สามารถขอแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง และยื่นซองเสนอราคาพร้อมหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.