สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล

Share

วันที่ ๕ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนที่มาร่วมประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ขึ้นเพื่อต้องการนำโครงการต่างๆ ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยผ่านมติเห็นชอบโครงการต่างๆ จากประชาชนในตำบลแก้ง