สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การป้องกันภัยแล้ง และระมัดระวังอัคคีภัย

Share

   ด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ลักษณะอากาศทั่วไปจะมีความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูง ทำให้บางพื้นที่ต้องประสบปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก