สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน ประจำปี 2561

Share

    องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน  ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันว่าคม 2560