สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี 2561

Share

   

งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและรับชำระภาษี

     1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 

     2)ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 

     3) ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - เมษายน 2561 

     ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ อบต.แก้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร 045-252685