Share

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

          ตำบลแก้ง เป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2462  โดยหลวงวิเศษ หรือ นายบัว พิทธภาพ โดยมีแม่น้ำสายหลักของตำบลคือ ลำน้ำซอม ไหลผ่านเป็นลำน้ำที่แบ่งเขตตำบลแก้ง ตำบลตบหูในเขตอำเภอ เดชอุดม และตำบลยาง ในเขตอำเภอน้ำยืน ราษฎรส่วนมากมาจากอำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกำนันมาแล้ว  8  คน คือ

  1. นายบัว         พิทธภาพ
  2. นายสมบูรณ์  จำปาคำ
  3. นายหนู         โสภาพิศ
  4. นายสอน       ทับทิม
  5. นายก้าน       ทารินทร์
  6. นายแสน       ศรีคำ
  7. นายสินทร     ผกาศรี
  8. นายจอน       คำมี

          ปัจจุบันมี 11 หมู่บ้าน มีลักษณะชุมชนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเครือญาติ และแบบชาวชนบทอีสานทั่วไป คือ อยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นับถือผู้อาวุโส รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยเฉพาะประเพณีที่ภาคอีสานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน มีประชากรจำนวน 8,239 คน ครัวเรือน จำนวน  2,229 ครัวเรือน