สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561

เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการการกำจัดสิ่งปฏิกูลมุลฝอย (ดูดส้วม) ที่มีความประสงค์จะดำเนินการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จำนวน 11 หมู่บ้าน ให้ยื่นใบขออนุญาต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันและเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 531,000.00 บาท

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการ ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการ ดังนี้

1. ปรับปรุงต่อเติมราวเหล็กขอบถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำและย่อพักน้ำหนองสิม บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 248,500 บาท

2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 (สายศรีบุญตา) งบประมาณ 114,000 บาท

สามารถขอแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง และยื่นซองเสนอราคาพร้อมหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจะดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 ราคากลางผลัดละ 300 บาท/12 ชั่วโมง/1ผลัด กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 4 - 11 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ราคากลาง 1,939,400 บาท

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการสอบราคา จำนวน 7 โครงการ คือ

1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ อบต.แก้ง

2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 (สายจันทวงศ์)

3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้าประหูต หมู่ที่ 3 (สายร้อยหมื่น)

4.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 (สายไชยโยธา)

5.ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายเขตท่อเมนประปา) บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9

6.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมเสริมผิวจราจร บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11

7.ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างตามโครงการก่อสร้าง ดังนี้ 

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 (สายใหม่2)

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 (สายใหม่3)

กำหนดยื่นระหว่างวันที่ 4 - 21 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ราคากลางเป็นเงิน 2,190,000 บาท กำหนดยื่นเอกสารมนวันที่ 3 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (อาคารทะเบียน ชั้น2)

 
 
Powered by Phoca Download