สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการดังนี้

1. ปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ อบต.แก้ง งบประมาณ 173,000 บาท

2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 (สายจันทวงศ์) งบประมาณ 224,000 บาท

3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (สาร้อยหมื่น) งบประมาณ 252,000 บาท

4.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 (สายไชยโยธา) งบประมาณ 350,000 บาท

5.ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายเขตท่อเมนประปา) บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 270,000 บาท

6.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมเสริมผิวจราจร บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 (สายแก้งเจริญ) งบประมาณ 350,000 บาท

7.ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์พั?นาเด็กเล็กบ้านแก้ง งบประมาณ 50,000 บาท

ผู้สนใจติต่อขอเอกสารสอบโครงการได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-234-021 ในวันและเวลลาที่กำหนด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี พ.ศ.2559

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาและลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบกรกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จำนวน 9 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 9 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์ปิดระกาศแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะทำการประมูลราคาให้เอกชนรับจ้างจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยกำหนดราคาประมูลไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ต่อปี จะทำการประมูลราคาใหม่ทุก 3 ปี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะทำการสอบราคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ ราคากลางรวม 149,991 บาท กำหนดยื่นระหว่างวันที่ 3 - 17 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เอกสารสอบราคาชุดละ 200 บาท หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้มีประกาศสอบโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแก้ง จากเดิม กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 เป็น กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2558

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการ ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 3 - 17 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ระยะทาง 109.50 เมตร ผู้ สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 20 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ

 
 
Powered by Phoca Download