สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำวนวน 2 เครื่อง ราคากลางรวม 118,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา โครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าใบคุมเต็นท์ ทรงโค้งจำนวน 24 ผืน ราคากลางรวม 192,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการ ดังนี้

1.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ 1 ราคากลาง 350,000 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 400 บาท

2.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ 2 ราคากลาง 250,000 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 300 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการ ดังนี้

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประหูต หมู่ 3 (สายน้ำคำช่วงที่ 2) ราคากลาง 250,000 บาท เอกสารราคาชุดละ 300 บาท

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ 4 (สายประชาลักษณ์ ช่วงที่ 3) ราคากลาง 236,700 บาท เอกสารราคาชุดละ 300 บาท

3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ 4 (สายปิ่นสยาม) ราคากลาง 113,300 บาท เอกสารราคาชุดละ 200 บาท

4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสำราญ หมู่ 6 บ้านประหูต หมู่ 3 ราคากลาง 250,000 บาท เอกสารราคาชุดละ 300 บาท

5.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำใหญ่ หมู่ 10 (สายเศรษฐกิจใหม่) ราคากลาง 250,000 บาท เอกสารราคาชุดละ 300 บาท

6.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งเจริญ หมู่ 11 (สายอุดมสุข) ราคากลาง 350,000 บาท เอกสารราคาชุดละ 400 บาท

7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีไทยยาง หมู่ 9 (สายคำเจริญทิศเหนือ) ราคากลาง 236,000 บาท เอกสารราคาชุดละ 300 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 19 -30 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 1,800,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,800 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.kaeng.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการ

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ 4 (สายประชาลักษณ์) งบประมาณ 355,400 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 400 บาท

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 (สายกลางสามัคคี) งบประมาณ 322,900 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 400 บาท

3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสำราญ หมู่ 6 (สายบ้านห้วยสำราญ-บ้านประหูต) งบประมาณ 654,200 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 700 บาท

4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแถวสะอาด หมู่ 8 (สายวัดป่าดงหอย) งบประมาณ 250,300 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 300 บาท

5.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านศรีไทยยาง หมู่ 9 งบประมาณ 250,300 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 300 บาท

6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประหูต หมู่ 3 (สายพาสันติสุข) งบประมาณ 209,100 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 200 บาท

7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 (สายหน้าวัด) งบประมาณ 297,100 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 300 บาท

8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งเจริญ หมู่ 11 (สายนายบุญมี แก้วมั่น) งบประมาณ 102,400 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 150 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 8 พฤษภาคม-11 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการ

1.ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาคำใหญ่ หมู่ 10 ราคากลาง 211,680 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 300 บาท

2.ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแก้งเจริญ หมู่ 11 ราคากลาง 208,250 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 300 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 4-22 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ

 
 
Powered by Phoca Download