สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

คู่มือประชาชน

(๑)๒๔การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (33) [ 17/07/58 ]
(๒๔)การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓ (7) [ 17/07/58 ]
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ [ 17/07/58 ]
ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 17/07/58 ]
(๒๗)การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 17/07/58 ]
(๒๖)การลดหย่อนภาษี และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ [ 17/07/58 ]
(๒๕)การควบคุมกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๕ [ 17/07/58 ]
(๒๔)การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 17/07/58 ]
(๒๓)๒๓๘การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่่งปฏิกูล [ 17/07/58 ]
(๒๒)๒๓๕การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 17/07/58 ]
(๒๑)๒๒๘การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 17/07/58 ]
(๒๐)๒๒๕ต่ออายุใบอนุญาตกิจการอันตรายต่อสุขภาพ [ 17/07/58 ]
(๑๙)๒๑๖ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 17/07/58 ]
(๑๘)๒๑๕การรับชำระภาษีป้าย [ 17/07/58 ]
(๑๗)๒๑๒ โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ [ 17/07/58 ]
(๑๖)๒๑๑ขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน [ 17/07/58 ]
(๑๕)๒๑๐ขอรับบำเหน็จพิเศษฯ [ 17/07/58 ]
(๑๓)๒๐๘รับบำเหน็จปกติของทายาท [ 17/07/58 ]
(๑๒)๒๐๗ขอรับบำเหน็จปกติ [ 17/07/58 ]
(๑๑)๒๐๖ขอรับบำเหน็จตกทอด [ 17/07/58 ]
(๑๐)๑๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17/07/58 ]
(๙)๑๕๖ ขอรับเบี้ยพิการ [ 17/07/58 ]
(๘)๑๕๒ รับนักเรียนก่อนประถมศึกษาฯ [ 17/07/58 ]
(๗)๑๕๐ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17/07/58 ]
(๖)๓๔การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า [ 17/07/58 ]
(๕)๓๒การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17/07/58 ]
(๔)๓๐การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า [ 17/07/58 ]
(๓)๒๘การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17/07/58 ]
(๒)๒๖การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า [ 17/07/58 ]
(๑)๒๔การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17/07/58 ]