สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดเพชรบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในองค์กร และพัฒนาบุคลากรต่อไป

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

     วันที่ 13 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559   บ้านแก้ง หมู่ 1 บ้านแก้ง หมู่ 2 บ้านแก้ง หมู่ 11 และภายในงานมีกิจกรรม สงฆ์น้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมีเกมส์เพื่อสร้างความสนุกสนานอีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหัตถกรรมจากเชือกมัดฟางตำบลแก้ง ประจำปี 2559

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  จัดโครงการหัตถกรรมจากเชือกมัดฟางตำบลแก้ง ประจำปี 2559 ณ.อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษี และรับชำระภาษี

     ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ และรับชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

    1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ และชำระภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

    2. ภาษีป้าย ยื่นแบบ และชำระภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี

    3. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบ และชำระภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี

อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเดชอุดม ครั่งที่ 2 ประจำปี 2559

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเดชอุดม ครั่งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ.2560 - 2564 ) แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

     วันที่ 13 - 27 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนที่มาร่วมประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนยุทะศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ขึ้นเพื่อต้องการนำโครงการต่างๆ ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยผ่านมติเห็นชอบโครงการต่างๆ จากประชาชนในตำบลแก้ง  

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

     วันที่ วันที่ 9 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559   และภายในงานมีกิจกรรมของแต่ละสถานศึกษา มีซุ้มอาหาร การละเล่นของแต่ละหน่วยงานที่มาร่วมอีกมากมาย

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2558 - ต้อนรับปีใหม่ 2559

     วันที่ 28 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ ภายในงานได้มีการจับฉลากเพื่อแลกของขวัญปีใหม่ ในการนี้ปลัด อบต.แก้ง และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนได้อวยพรปีใหม่ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน และได้รับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพตำบลแก้ง

     วันที่ 18 ธันวาคม 2558 อบต.แก้ง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง จัดโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพตำบลแก้ง โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     วันที่ 5 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งร่วมเดินขบวนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธี ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ร่วมวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯอุบลราชธานี ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
 2. ร่วมงานวันปิยมหาราช
 3. การเผาทำลายบัตรเลือกตั้ง
 4. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพท้องที่ตำบลแก้ง ประจำปี 2558
 5. โครงการป้องกันและกำจัดโรคใหม่ในข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558
 6. โครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยและอัคคีภัย อบต.แก้ง
 7. โครงการบำรุงรักษาป่าชุมชน และปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2558
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง รณรงค์ใส่ผ้าไทย โดยแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
 9. รณรงค์ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 10. อบต.แก้ง ได้รับรางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)