สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2562

การประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (ดูดส้วม) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการการกำจัดสิ่งปฏิกูลมุลฝอย (ดูดส้วม) ที่มีความประสงค์จะดำเนินการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จำนวน 11 หมู่บ้าน ให้ยื่นใบขออนุญาต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันและเวลาราชการ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการธนาคารขยะ

 วันที่ 22 - 28 มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ออกซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนนำขยะมาขาย

อ่านเพิ่มเติม...

ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์

   ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์

 

รายงานการติดตามประเมินผลแผน 4 ปี

     รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุ่งคล้า ม.5

   

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 531,000.00 บาท 

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา 200.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 - 4 เมษายน 2561 

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อ.เดชอุดม.

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี 2561

   

งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและรับชำระภาษี

     1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 

     2)ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 

     3) ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - เมษายน 2561 

     ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ อบต.แก้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร 045-252685

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2560

   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2560

จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน ประจำปี 2561

    องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน  ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันว่าคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุม สัญจรท้องที่-ท้องถิ่นกับท่านรองปลัดฯ ประจำเดือน ธันวาคม.ณ บ้านไฮตาก หมู่7 ตำบลแก้ง อ.เดชอุดม.

  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมประชุม สัญจรท้องที่-ท้องถิ่นกับท่านรองปลัดฯ ประจำเดือน ธันวาคม.ณ บ้านไฮตาก หมู่7 ตำบลแก้ง อ.เดชอุดม.

อ่านเพิ่มเติม...

การป้องกันภัยแล้ง และระมัดระวังอัคคีภัย

   ด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ลักษณะอากาศทั่วไปจะมีความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูง ทำให้บางพื้นที่ต้องประสบปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดบ้านแก้ง
 2. งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560
 3. การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 4. ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
 5. ประกาศราคากลาง อาหารเสริม(นม) โรงเรียน
 6. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
 7. ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร"
 9. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกตัดไม้ที่ล้มขวางทาง เพื่อให้การสัญจรผ่านได้สะดวก
 10. โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560
Page 1 of 8