สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 [ 31/08/61 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนาคำใหญ่ ม.10 (สายแสวงธรรม) [ 31/08/61 ]
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง [ 31/08/61 ]
โครงการก่อสร้ารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (สายนายพานตูด) [ 31/08/61 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายแก้ง-โพนดวน) [ 31/08/61 ]
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 (สายจันทร์เจริญ) [ 23/07/61 ]
โครงการก่อสร้างถนนถนน คสล. บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 (สายวัดป่าดงหอย) [ 23/07/61 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 (สายไร่รุ่งเจริญ) [ 23/07/61 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 (สายเอกภาพ ช่วงที่ 2) [ 25/06/61 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 (สายสุขประเสริฐ ช่วงที่ 2) [ 25/06/61 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายหน้าวัด ช่วงที่ 2) [ 25/06/61 ]
ราคากลาง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายหนองหัวลิง) [ 10/05/61 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 [ 02/03/61 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีไทยยาง ม.9 (ช่วงที่ 2) [ 16/02/61 ]
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีไทยยาง ม.9 [ 16/02/61 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านประหูต ม.3 (สายร้อยหมื่น ช่วงที่ 2) [ 16/02/61 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนาคำใหญ่ ม.10 (สายเศรษฐกิจใหม่) [ 16/02/61 ]
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมผิวจราจรคอนกรีต บ้านไฮตาก ม.7 (สายไชยโยธา ช่วงที่ 2) [ 16/02/61 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 (สายเจริญทรัพย์) [ 29/05/60 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแถวสะอาด ม.8 [ 15/02/61 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไฮตาก ม.7 [ 15/02/61 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุ่งคล้า ม.5 [ 15/02/61 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านยาง ม.4 [ 15/02/61 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านประหูต ม.3 [ 15/02/61 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแก้ง ม.1 [ 15/02/61 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านแถวสะอาด ม.8 [ 15/02/61 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านห้วยสำราญ ม.6 [ 15/02/61 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านบุ่งคล้า ม.5 [ 15/02/61 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านยาง ม.4 สายราษฎร์บำรุง ช่วงที่ 2 [ 15/02/61 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านยาง ม.4 สายปิ่นสยาม [ 15/02/61 ]
ราคากลาง โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง [ 20/11/60 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการตกลงราคา บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 [ 24/07/60 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 (สายสุขประเสริฐ) [ 29/05/60 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 (สายเจริญทรัพย์) [ 29/05/60 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 (สายห้วยสำราญ - ประหูต) [ 29/05/60 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 (สายหน้าวัด ช่วงที่ 4) [ 29/05/60 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ 4 (สายลาดพร้าว) [ 29/05/60 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ 4 (สายราษฎร์บำรุง) [ 29/05/60 ]
โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (ศาลากลางบ้าน) [ 29/05/60 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายหน้าวัด) [ 29/05/60 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการตกลงราคา 8 โครงการ [ 29/05/60 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ 4 (สายลาดพร้าว) (6) [ 14/03/59 ]
ก่อสร้างลาน-คสล.กลุ่มตลาดยางพาราตำบลแก้ง ม.8 (3) [ 04/07/59 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 14/03/60 ]
ก่อสร้างลาน-คสล.กลุ่มตลาดยางพาราตำบลแก้ง ม.8 [ 04/07/59 ]
แบบสรุปราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านไฮตาก ม.7 [ 23/12/59 ]
แบบสรุปราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยสำราญ ม.6 [ 23/12/59 ]
แบบสรุปราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาคำใหญ่ ม.10 [ 23/12/59 ]
แบบสรุปราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแก้งเจริญ ม.11 [ 23/12/59 ]
แบบสรุปราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแถวสะอาด ม.8 [ 23/12/59 ]
แบบสรุปราคากลาง ลงดินขอบทางถนน คสล.บ้านแก้ง ม.2 [ 23/12/59 ]
แบบสรุปราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแก้ง ม.1 [ 23/12/59 ]
แบบสรุปราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแก้ง ม.2 [ 23/12/59 ]
แบบสรุปราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแก้ง ม.2 (ถนนสายบ้านแก้ง - ไฮตาก) [ 23/12/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 (สายวัดป่าดงหอย) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจร บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายเพลินจิต-สายเจริญศึกษา) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ 4 (สายราษฎร์บำรุง) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 (สายแก้งเจริญ) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านยาง หมู่ที่ 4 (สายเจริญพร เส้นไปฝายห้วยซอมช่วงที่2) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ 4 (สายลาดพร้าว) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 (สายใหม่2) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 (สายใหม่3) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (สายสิบหมื่น-พาสันติสุข2) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 (สายใหม่) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายรุ่งอรุณ) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 (สายหน้าวัด-ไร่รุ่งเจริญ) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 (สายตะวันลับฟ้า) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 (สายทรัพย์สมบูรณ์) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 (สายอุดมทรัพย์) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (สายส่างหลวง) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 (สายดอนเจ้าปู่-ลำซอม) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 (สายห้วยสำราญ-ประหูต) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 (สายห้วยสำราญ-น้อยพัฒนา) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายแสนสุข) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างตลิ่งกันน้ำกันน้ำกัดเซาะ หนองสิม ถนนสายบ้านแก้ง-ไฮตาก บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 (สายหนองไม้งาม) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 (สายเอกภาพ) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายประชาสุขใจ) [ 14/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประหูต หมู่ที่ 3 [ 27/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 (สายไชยโยธา) [ 23/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5(สายหน้าวัด) [ 23/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (สายหมากเตว) [ 23/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 (สายประหูต-ห้วยสำราญ-น้อยพัฒนา) [ 23/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.แก้ง [ 25/11/58 ]
เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ [ 03/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 [ 30/06/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง [ 30/06/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 ไปบ้านแก้ง หมู่ที่ 2 [ 17/11/57 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 17/04/57 ]