สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

Share

 

 

วิสัยทัศน์ 

หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ สังคมเข้มแข็ง รวมกลุ่มยั่งยืนด้วยลำแข้ง แหล่งพันธุ์ไม้ยางพารา เพิ่มคุณค่าเกษตรอินทรีย์ น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลทั่วไป

ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลแก้งเป็น 1 ใน 16  ตำบลในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตพื้นที่  ดังนี้

ทิศเหนือ จรด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
ทิศตะวันออก จรด  องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู
ทิศตะวันตก จรด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม  อำเภอทุ่งศรีอุดม
ทิศใต้ จรด องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  อำเภอน้ำยืน

โดยตำบลแก้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นระยะทางประมาณ  26  กิโลเมตร

เขตปกครอง     รวม 11 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1  บ้านแก้ง ผู้ปกครอง นายเหลา          พลภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2  บ้านแก้ง ผู้ปกครอง นายแดง           พลภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3  บ้านประหูต ผู้ปกครอง นายบุญมี          ศรีคำ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4  บ้านยาง ผู้ปกครอง นายชานนท์       ปิ่นคำ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5  บ้านบุ่งคล้า ผู้ปกครอง นายโชคอำนวย  ศิริโส ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6  บ้านห้วยสำราญ ผู้ปกครอง นายทองส่วน     บุตรโส ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7  บ้านไฮตาก ผู้ปกครอง นายสมบัติ        แสนคำ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8  บ้านแถวสะอาด ผู้ปกครอง นายอำภรณ์      สิงห์คง กำนัน
หมู่ที่ 9  บ้านศรีไทยยาง ผู้ปกครอง นายลำนอง       ถมนาม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านนาคำใหญ่ ผู้ปกครอง นายบุญเรือง     สมแสวง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านแก้งเจริญ ผู้ปกครอง นายกังวาล       บุญเลิง ผู้ใหญ่บ้าน

เนื้อที่     ตำบลแก้ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 65  ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

บ้าน

เนื้อที่(ไร่)

อันดับ

1

แก้ง

4,657

1

2

แก้ง

1,515

8

3

ประหูต

3,812

2

4

ยาง

3,076

5

5

บุ่งคล้า

1,800

7

6

ห้วยสำราญ

2,370

6

7

ไฮตาก

3,260

4

8

แถวสะอาด

1,400

9

9

ศรีไทยยาง

1,308

10

10

นาคำใหญ่

3,625

3

11

แก้งเจริญ

700

11

 

รวม

27,523

 

แหล่งน้ำในเขตตำบลแก้ง

หมู่

ประเภทแหล่งน้ำ

 

ประปา

บ่อบาดาล

สระน้ำ

ฝาย

ทำนบ

หนอง/บึง

1

1

1

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

10

3

1

-

4

-

-

-

4

1

2

1

1

-

1

5

1

108

3

1

-

4

6

2

3

1

-

-

-

7

1

1

1

1

-

6

8

1

87

-

-

-

3

9

1

10

10

-

-

-

10

1

2

-

-

-

-

11

1

3

-

1

-

-

รวม

13

217

20

4

-

24

 

ประชากร   ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอเดชอุดม  ณ  วันที่    30 เมษายน 2556

จำนวนประชากร/ครัวเรือน

หมู่ที่

 

บ้าน

 

ประชากร

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

จำนวนครัวเรือน

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

แก้ง

438

483

921

337

373

710

253

2

แก้ง

517

473

990

398

352

750

249

3

ประหูต

537

531

1,068

384

390

774

311

4

ยาง

438

423

861

304

321

625

235

5

บุ่งคล้า

318

287

605

206

218

424

150

6

ห้วยสำราญ

350

328

678

251

246

497

204

7

ไฮตาก

367

358

725

274

281

555

206

8

แถวสะอาด

272

276

548

197

185

382

165

9

ศรีไทยยาง

292

297

589

221

216

437

167

10

นาคำใหญ่

300

310

610

221

207

428

141

11

แก้งเจริญ

333

311

644

249

237

486

148

รวมทั้งสิ้น

4,162

4,077

8,239

3,042

3,026

6,068

2,229

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การศาสนา

          ตำบลแก้ง มีวัด/สำนักสงฆ์   จำนวน  10    แห่ง

ผลิตภัณฑ์สินค้าประจำตำบล

          -  ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม บ้านแก้ง   หมู่ที่  2

          -  ผลิตภัณฑ์จากอ้อย บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8    

          ระบบสาธารณูปโภค

1.  การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1        แห่ง (ชั่วคราว)
- ร้านอินเตอร์เน็ต / ร้านเกมส์ 5        แห่ง

2.  การไฟฟ้า

- จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 11      หมู่บ้าน

3.  แหล่งน้ำธรรมชาติ

-   ลำห้วย 7        สาย
-   บึง,หนอง 24      แห่ง

4.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-   ฝาย 4        แห่ง
-   บ่อน้ำตื้น 11      แห่ง
-   บ่อบาดาล    217    แห่ง
-   มีระบบประปาหมู่บ้าน 13      แห่ง
-    สระน้ำ 20      แห่ง

5. อื่นๆ

-  โรงสีข้าวขนาดเล็ก 31      แห่ง
-   ร้านค้า 33      แห่ง
-  ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์,รถยนต์ 12      แห่ง
-  ปั๊มน้ำมัน 2        แห่ง
-  ปั๊มน้ำมัน (หยอดเหรียญ) 6        แห่ง
-  ร้านเสริมสวย / ร้านตัดผม 12      แห่ง
-  ร้านอาหาร 5        แห่ง

          การศึกษา

                   ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน คือ

-  โรงเรียนบ้านแก้ง ผู้อำนวยการคือ นายไตรวุฒิ    พลรักษา
-  โรงเรียนบ้านประหูต ผู้อำนวยการคือ นายวิโรจน์     ใกล้ฝน
-  โรงเรียนบ้านยาง  ผู้อำนวยการคือ นายประพาส   ศรีชัยบาล
-  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ ผู้อำนวยการคือ นายธนกฤต    สวัสดิ์ทา
-  โรงเรียนบ้านไฮตาก ผู้อำนวยการคือ นายวีรสิทธิ์     วงศ์วรรณ

ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้ 

 

         โรงเรียน

             จำนวนบุคลากร

จำนวนนักเรียน

        บุคลากรทางการศึกษา

รวม

อนุบาล-ประถม

มัธยมต้น

รวม

ครู/อาจารย์

พนักงานราชการ/

ครูอัตราจ้าง

นักการภารโรง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

บ้านแก้ง

13

5

1

19

165

150

41

30

386

บ้านยาง

12

4

1

17

95

85

36

28

244

บ้านไฮตาก

11

8

1

20

125

116

30

28

299

บ้านห้วยสำราญ

5

1

1

7

37

34

-

-

71

บ้านประหูต

6

3

1

10

81

69

-

-

150

 

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  4  ศูนย์     ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็ก

จำนวนบุคลากร 

จำนวนเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศูนย์บ้านยาง

2

1

-  

3

37

33

70

ศูนย์บ้านไฮตาก

1

2

-

3

28

21

49

ศูนย์บ้านแก้ง

1

2

-

3

44

34

78

ศูนย์บ้านประหูต

1

2

-

3

33

27

60

ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบลแก้ง  

     มีนักเรียนที่เข้าเรียน ประมาณ  70 คน  โดยมี  นายนิทัศน์  สายสั้น เป็นครูประจำศูนย์การเรียน และ นางสาวพิกุล  วงศ์พุทธะเป็นครูผู้ดูแลผู้พิการ

การสาธารณสุข

               ตำบลแก้ง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง   1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านแก้ง  หมู่ที่ 1  โดยมี นายบุญมี  เลคะฉันท์   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง  

เส้นทางคมนาคม

               การคมนาคมของตำบลแก้ง  มีถนนสายหลัก คือ ถนนเดชอุดม – น้ำยืน 1 เส้นทาง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งอยู่ระหว่าง กิโลเมตรที่  25 –26