สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นายคำภา พลภักดิ์
 
 
ประธานสภาฯ
 
     
     
 
นายสวัสดิ์ ปอทอง
 
นางสุขสายใจ แผ้วพลสง
รองประธานสภาฯ
 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 นางลำไพร ดวงเนตร
นายเกษมศักดิ์ โมตะมะ
ส.อบต.ม. 1
ส.อบต.ม. 2
ส.อบต.ม. 2
     
นางสำลี ขุมคำ
นายประเสริฐ สมหวัง
 
ส.อบต.ม. 3
ส.อบต.ม. 3
ส.อบต.ม. 4
     
นายเหลือน มาลี
นายรณกริช จำปาโสม
นายอุทัย แสนคำ
ส.อบต.ม. 4
ส.อบต.ม. 5
ส.อบต.ม. 5
     
นายนิ้ม แพงพรมมา
นายพุฒ ไชยฤทธิ์
นายสมศรี อินอร่าม
ส.อบต.ม. 6
ส.อบต.ม. 7 
ส.อบต.ม. 7
     
นายสายทอง คณานิตย์
นายอานนท์ บุญพงษ์
นายอนันต์ ผ่องแผ้ว
ส.อบต.ม. 8
ส.อบต.ม. 8
ส.อบต.ม. 9
     
นายถาวร สามิลา
นายสิทธิศักดิ์ งาสุ้ย
นายเชิดศักดิ์ คำใส
ส.อบต.ม. 9
ส.อบต.ม. 10
ส.อบต.ม. 10
     
 
นายสมนึก ชนะพงษ์
นายสิ้นฝาง กรุณา
 
ส.อบต.ม. 11
ส.อบต.ม. 11