สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

หนังสือราชการ อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 10/01/60 ]
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559 [ 17/07/58 ]
ข้อบัญญัติตำบลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 13/02/58 ]
ผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 13/02/58 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 13/02/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 13/02/58 ]
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ-องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง [ 13/02/58 ]
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และเลื่อนวันทำการสอบคัดเลือก [ 13/02/58 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19/01/58 ]
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พ.ศ. 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 15/12/57 ]
เรื่อง ส่งงบแสดงฐานะการเงิน และอื่นๆ [ 30/10/57 ]
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/09/57 ]
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พ.ศ. 2558 - 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/06/57 ]
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/09/56 ]