สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นางสุขสายใจ แผ้วพลสง
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
 
 
นายพีระพงศ์ ปวะภูโต
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นางสาวกิ่งแก้ว อินทรกำแหง
 
นางกรรณิกา ปวะภูโต
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายยุทธพงษ์ ปราบชมภู
 
นางสาวธนพรรณ อุดมดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ