สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     
 
 
 
นางสาวธนพรรณ อุดมดี
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
นางนันทนิจ สุวอ
นางลาพร ชูจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านแก้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านแก้ง
     
นางสาวชนิสรา อินอร่าม
นางเสาวลักษณ์ ทาโคตร
 นางนีรชา โยทองยศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านแก้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านไฮตาก
 ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านไฮตาก
     
 
นางสาวภัทรจิต อุทา นางมาลัย ใกล้ฝน  นางพิมพา คำวิชา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านยาง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านยาง
 ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านประหูต
พนักงานจ้าง
     
นายจตุพล สาธิรักษ์
นางสาวอ้อมใจ แพงศรี
นางสาวนพภัสสร แสงชาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านยาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านแก้ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านประหูต
     
 
 
นางสาวณัฐธิดา สุพรม
นางวันนา กุลโท
 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านไฮตาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ