สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศสอบคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง เชิญชวนให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือดูแลเด็ก (ปฐมวัย) อายุระหว่าง 2-5 ขวบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 10 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 - กันยายน 2561 กำหนดยื่นเสนอคุณสมบัติและราคา ในวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้ทำการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2558 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างามภารกิจ เรียงตามลำดับคะแนน

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

1. วัน เวลา และสถานที่สอบ

     1.) สอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผู้สมัครสอบจะต้องมารายตัวตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ งานธุรการ สำนักปลัด อบต.แก้ง

     2.) สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครสอบจะต้องมารายตัวตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ งานธุรการ สำนักปลัด อบต.แก้ง

2. ประกาศผลสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง หมายเลขโทรศัพท์ 045-234-021 และwww.kaeng.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

     1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

     1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนฯ จำนวน 1 อัตรา

     1.3 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

     1.4 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

2.พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

     2.1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเห็นว่าการประกาศรายชื่ออาจล่าช้า อาจจะทำให้กระทบกับวันที่กำหนดให้มีการสอบที่กำหนดไว้ในประกาศ คือ

1.สอบข้อเขียนและสอบปฎิบัติ วันที่ 19 มีนาคม 2558

2.สอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มีนาคม 2558

3.ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 24 มีนาคม 2558

จึงเห็นควรแล้วว่าให้เลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจึงจะสามารถกำหนดวันสอบและการประกาศผลสอบได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจะได้แจ้งให้ทราบในภายหลัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)

 
 
Powered by Phoca Download