สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผ่นพับ

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ

สิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540

1. สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ

2. สิทธิของประชาชนที่จะยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ตนเองประสงค์จะรู้หรือเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้เพื่อการพิทักษ์สิทธิของตนเองหรือชุมชนหรือสังคม

3. สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง

4. สิทธิของประชาชนที่จะได้รับความคุ้มครองมิให้มีการนำข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วยงานของรัฐเก็บรวบรวมไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล

5. สิทธิของประชาชนในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

6. สิทธิของประชาชนในการอุทธรณ์คำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ

 

 
 
Powered by Phoca Download