สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (ดูดส้วม) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการการกำจัดสิ่งปฏิกูลมุลฝอย (ดูดส้วม) ที่มีความประสงค์จะดำเนินการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จำนวน 11 หมู่บ้าน ให้ยื่นใบขออนุญาต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันและเวลาราชการ