สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พ.ศ. 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

   แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พ.ศ. 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี