สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ-องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

Share

  

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

ประจำปี  พ.ศ.  2558

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   

  ยื่นแบบภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ชำระภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี

ภาษีป้าย 

 ชำระภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ 

  ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 ชำระภายในเดือน มกราคมของทุกปี