สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

Share

  

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ลงวันที่ 19 มกราคม 2558
 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

     บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

    

1. วัน เวลา และสถานที่สอบ

     1.) สอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผู้สมัครสอบจะต้องมารายตัวตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ งานธุรการ สำนักปลัด อบต.แก้ง

     2.) สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครสอบจะต้องมารายตัวตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ งานธุรการ สำนักปลัด อบต.แก้ง

2. ประกาศผลสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง หมายเลขโทรศัพท์ 045-234-021 และwww.kaeng.go.th