สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559

Share

   งบรายรับ-ราจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559