สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตามโครงการสอบราคา 7 โครงการ

Share

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการสอบราคา จำนวน 7 โครงการ คือ

1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ อบต.แก้ง

2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 (สายจันทวงศ์)

3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้าประหูต หมู่ที่ 3 (สายร้อยหมื่น)

4.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 (สายไชยโยธา)

5.ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายเขตท่อเมนประปา) บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9

6.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมเสริมผิวจราจร บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11

7.ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง