สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โรงเรียนบ้านยาง

Share

  โรงเรียนบ้านยาง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ที่บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายภู พลูเวช ราษฎรบ้านยาง ต่อมาปี 2543 บ้านยางได้แยกหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่ โรงเรียนบ้านยางอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านศรีไทยาง ปัจจุบัน