สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การเผาทำลายบัตรเลือกตั้ง

Share

     วันที่ 14 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ทำการเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งและฝ่ายบริหารที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี