สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สำรวจหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเชิงนิเวศน์ บริเวณลำห้วยซอม

Share

     วันที่ 24 มกราคม 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งปฎิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งพร้อมด้วย นายแดง พลภักดิ์ ผญบ.บ้านแก้ง ม.2 นายเกษมศักดิ์ โมตะมะ ส.อบต.แก้ง ม.2 นายยุทธพงศ์ ปราบชมพู ผอ.กองช่าง จ่าเอกพิชญพงษ์ ทวีวัชรนันทน์ นักพัฒนาชุมชน นายสมหมาย ศรีคำ ผช.พช. นายดำเนิน บุญสิทธิ์ ร่วมกันสำรวจหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเชิงนิเวศน์ ตำบลแก้ง บริเวณลำห้วยซอม