สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ.2560 - 2564 ) แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในองค์กร และพัฒนาบุคลากรต่อไป
ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
การประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (ดูดส้วม) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
การป้องกันภัยแล้ง และระมัดระวังอัคคีภัย
การเผาทำลายบัตรเลือกตั้ง
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559